Ügyrendi Bizottság

Az Ügyrendi Bizottság feladata az ügyrendi és a nem pénzügyi természetű ellenőrzési, a közrendvédelmi, kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos, valamint integrációs és a település külkapcsolati kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése.

Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése.

Az Ügyrendi Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

Az Ügyrendi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.

Az Ügyrendi Bizottság feladatköre:

  • véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tesz a képviselő-testület hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vesz azok előkészítésében
  • a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót dolgoz ki és ellenőrzi annak megvalósulását, amelyről beszámol évente a képviselő- testületnek
  • előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását
  • javaslatot tesz az önkormányzat kommunikációjával összefüggő koncepcionális kérdésekben
  • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket.

 

Tagok

elnök

Csernákné Szoboszlai Szilvia 

tagok 

Kollár Sándor 

Benedek Éva 

nem képviselői jogállású tagok  

Könczölné Bulyáki Mónika 

Szántó Veronika  

 

Munkaterv

Meghívók

2018

2017

2016

Jegyzőkönyvek

2017

2016

2015